تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در كشور

عنوان خدمت تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در كشور
شناسه خدمت ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰
نام سامانه و آدرس سامانه جامع هوشمند تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرائي(ساجات)
sajat.mporg.ir
نوع خدمت خدمت به كسب و كار (G۲B)
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G۲G)
شرح خدمت تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل فني و اجرايي اعم از مشاوران، پيمانكاران مشمول نظام فني و اجرايي و شركت هاي انفورماتيك و شركت هاي طرح و ساخت (صنعتي و غير صنعتي)، صدور گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي رتبه بندي، استعلام، كنترل ظرفيت.
مدارك لازم براي انجام خدمت

فيزيكي(براي شركت هاي انفورماتيك):

 • اظهارنامه مالياتي كه توسط دارايي معادل اصل مي شود.
 • نامه درخواست
 • برچسب آدرس

الكترونيكي و فيزيكي(براي شركت هاي پيمانكار):

 • تكميل فرم ثبت نام شامل:
 • مشخصات مدير عامل(شامل نام و نام خانوادگي)
 • مشخصات شركت(شامل شناسه ملي شركت، نام كامل ثبتي شركت، شماره ثبت، نام اختصاري، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادي و …)
 • مشخصات محل شركت(شامل كشور/استان/شهر، آخرين آدرس ثبتي، دفتر مركزي، كدپستي، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و …)
 • فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شركت
 • تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت و مشمول نبودن ممنوعيت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و شاغل بودن كاركنان تمام وقت شركت متقاضي گواهينامه در همان شركت
 • مشخصات سهامداران شركت(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلي، سوابق كاري و …)
 •  مشخصات اعضاي هيئت مديره(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، سمت، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)
 •  اطلاعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلي، نام و نام خانوادگي مقام صادر كننده گواهينامه، تاريخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلي، فرست رشته ها و …) در صورت وجود.
 • جهت اخذ رتبه تقاضاي رتبه بندي در سربرگ شركت با شماره تلفن و آدرس شركت مي بايستي با آخرين آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
 • مشخصات پرسنل امتيازآور(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، رشته، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)
 • اطلاعات مربوط به تجربه كاري پيمانكار(شامل پروژه هاي انجام شده(نوع پيمان، موضوع پيمان، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، نام كارفرما و ..)، درصد رشته هاي استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بيمه ماهانه پرداختي(و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي) در ۳۶ ماه اخير)
 •  اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و …)

الكترونيكي(براي شركت هاي انفورماتيك):

 • تكميل فرم ثبت نام شامل:
 • مشخصات مدير عامل(شامل نام و نام خانوادگي)
 • مشخصات شركت(شامل شناسه ملي شركت، نام كامل ثبتي شركت، شماره ثبت، نام اختصاري، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادي و …)
 • مشخصات محل شركت(شامل كشور/استان/شهر، آخرين آدرس ثبتي، دفتر مركزي، كدپستي، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و …)
 • فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شركت
 • تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت و مشمول نبودن ممنوعيت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و شاغل بودن كاركنان تمام وقت شركت متقاضي گواهينامه در همان شركت
 • مشخصات سهامداران شركت(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلي، سوابق كاري و …)
 •  مشخصات اعضاي هيئت مديره(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، سمت، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)
 •  اطلاعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلي، نام و نام خانوادگي مقام صادر كننده گواهينامه، تاريخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلي، فرست رشته ها و …) در صورت وجود.
 • جهت اخذ رتبه تقاضاي رتبه بندي در سربرگ شركت با شماره تلفن و آدرس شركت مي بايستي با آخرين آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
 •  مشخصات كاركنان الزامي(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)
 • اطلاعات مربوط به توانمندي اجرايي شركت(شامل پروژه هاي انجام شده(موضوع پروژه، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، مبلغ قرارداد و ..)، درصد رشته هاي استفاده شده در هر قرارداد و …)
 •  اطلاعات مربوط به خود اظهاري(شامل رسته، رشته، گرايش و درصد استفاده از رشته)
 •   اطلاعات مربوط به مجوزهاي توليد(عنوان پروانه توليد، نام رشته، شماره پروانه، زمينه فعاليت، تاريخ انقضا و …)
 •   پاسخ به سوالات مربوط به اظهارنامه مالياتي و بيمه
قوانين و مقررات بالادستي شرايط عمومي تعيين صلاحيت و دريافت گواهي رتبه شركت ها:
۱-شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستين قدم ثبت يك شركت است)
۲-شركت واجد شرايط و امتيازات لازم براي تعيين صلاحيت در رتبه مورد نظر
  طبق ضوابط و دستورالعمل هاي لازم باشد.
۳-شركت محروميت يا ممنوعيتي براي انجام كارهاي مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپيشينه حرفه اي)
۴-هيچكدام از مديران شركت نبايد كارمند دولت باشند.
۵-سابقه كار مفيد و مرتبط مدير عامل و اعضاء هيات مديره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آيين نامه ضروري مي باشد.
متوسط مدت زمان ارايه خدمت در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت ۴ روز گواهينامه صادر ميگردد
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان

تخصيص پايه ۱ مشاوران      ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

تخصص پايه ۲ مشاوران      ۳/۷۵۰/۰۰۰ ريال

تخصص پايه ۳ مشاوران      ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال

رشته پايه ۱ پيمانكاران        ۸/۷۵۰/۰۰۰ ريال

رشته پايه ۲ پيمانكاران        ۷/۵۰۰/۰۰۰ ريال

رشته پايه ۳ پيمانكاران        ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

رشته پايه ۴ پيمانكاران        ۳/۷۵۰/۰۰۰ ريال

رشته پايه ۵ پيمانكاران        ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال

انفورماتيك                      رايگان

مراحل گردش كار نمودار فعاليت كسب و كار درخواست تشكيل پرونده جديد(پيمانكاران)

نمودار فعاليت كسب و كار بررسي پرونده در دفتر نظام فني و اجرايي

نمودار فعاليت كسب و كار درخواست تشكيل پرونده جديد(مشاوران حقيقي و حقوقي)

نمودار فعاليت كسب و كار درخواست تشكيل پرونده جديد(شركت هاي انفورماتيك)


كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است