تاریخ بروزرسانی:

حوزه ریاست و روابط عمومی

شرح وظايف حوزه رياست و رابط عمومي

 • نظارت بر كار افراد تحت سرپرستي و ارايه راهنمايي‌هاي لازم
 • مديريت جلسات داخلي و خارجي رئيس سازمان
 • نظارت بر تهيه دستور جلسات و صورت جلسات و ارايه راهنمايي‌هاي لازم به كارشناسان مربوطه
 • ابلاغ و پيگيري اجراي تصميمات متخذه در جلسات
 • برنامه‌ريزي براي بازرسي و ارزيابي عملكرد واحدها و گروه‌ها
 • نظارت بر بازرسي و تهيه گزارش هاي مربوط به ارزيابي عملكرد واحدها و گروه‌ها
 • راهنمايي كارشناسان در ارايه تحليل هاي كارشناسي از نتايج ارزيابي
 • مديريت ارتباط با رسانه هاي گروهي و برنامه ريزي براي مصاحبه مقامات سازمان با مطبوعات و رسانه‌هاي ديگر
 • مديريت انتشار نشريات و بولتن‌هاي خبري و توزيع آن ها
 • رسيدگي به شكايات واصله از سوي كاركنان دولت و مردم استان و انجام اقدامات لازم براي احقاق حقوق آنان واعلام پاسخ و راهنمايي‌هاي لازم
 • ايجاد هماهنگي با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات دستگاه‌هاي دولتي مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات، انجام همكاري‌هاي لازم و ايجاد وحدت رويه