تاریخ بروزرسانی:

معرفي و شرح وظايف شورای فنی استان

معرفي و شرح وظايف شورای فنی استان

محدوده فعاليت

محدوده فعاليت شوراي فني استان ها شامل تمامي طرح ها و پروژه ها در مراحل مطالعه، اجرا، بهره برداري و نگهداري دستگاه هاي استاني مشمول بند (ب) ماده يك قانون برگزاري مناقصات و يا دستگاه هاي مشمول ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و يا شامل آن دسته از طرح ها و عمليات اجرايي در سطح استان است كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آن ها از محل درآمد عمومي از بودجه استان تامين شده و يا طرح ها و پروژه هاي  ملي استاني شده كه اجراي آن ها از طرف دستگاه هاي اجرايي مركزي به دستگاه هاي استاني تفويض شده است.

شوراي فني استان مي تواند بر پروژه هاي ملي كه در سطح استان در حال اجراست، نظارت عاليه داشته و نتايج و گزارش هاي نظارتي خود را به مراجع ذيربط و سازمان برنامه بودجه كشور ارايه نمايد.

اعضاء

 • شوراي فني استان زير نظر استاندار و با اعضاي زير تشكيل ميشود:
 1.  معاون هماهنگي امور عمراني استاندار
 2.  رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان (دبير شورا)
 3.  مديركل راه و شهرسازي استان
 4.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
 5.  مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان
 6.  مديرعامل شركت آب و فاضلاب در استان
 7.  مديرعامل شركت آب منطقه اي استان
 8.  مديرعامل شركت برق در استان
 9.  معاون نظارت مالي و رييس خزانه معين استان
 10.  رييس دانشگاه علوم پزشكي استان
 11.  بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان

تبصره: در صورت وجود چند مديرعامل در حوزه آب و فاضـلاب و برق ،عضـو مـورد نظر با توجه به شرايط استان به پيشنهاد دبير شوراوتصويب استاندار انتخاب ميشود.

 • شوراي فني استان ميتواند از نمايندگان ساير دستگاههاي اجرايي اسـتان، مـديركل استاندارد، شهرداري ها، انجمن هـاي صـنفي و حرفـه اي، سـازمان نظـام مهندسـي (ساختمان، معدن، كشاورزي)،آزمايشگاه فنـي و مكانيـك خـاك و سـاير اشـخاص صاحبنظر، خبره و معتمد براي مشورت (بـدون حـق راي) در امـور موضـوع ايـن آييننامه براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

تشكيل جلسات

 1. جلسات شوراي فني استان به رياست اسـتاندار و حـداقل يـك بـار در مـاه تشـكيل مي شود.
  تبصره: در صورتي كه استاندار اين وظيفه را به معاون هماهنگي امور عمراني اسـتانداري تفويض نمايد، جلسه با حضور وي تشكيل شده و مديركل دفتر فني، امور عمرانـي وحمل و نقل و ترافيك استانداري نيز به عنوان عضو جـايگزين در جلسـه شـركت مي نمايد.
 2. رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان يـا نماينـده وي در امـور فنـي ، سـمت دبيري شوراي فني استان را به عهده خواهد داشت.
 3. جلسات با شركت حداقل دو سوم از اعضا رسميت خواهد يافت.
 4. مصوبات شوراي فني استان با راي موافق نصف به اضافه يك اعضاي اصـلي داراي حق راي معتبر خواهد بود.
 5. تعيين دستور جلسه شورا، بر اساس برنامه مدون و اولويت هاي مصوب آن، به عهده دبيرخانه شوراي فني استان (سازمان مديريت وبرنامه ريزي اسـتان) اسـت. دسـتور جلسه و دعوتنامه رسمي حداقل سه روز كاري قبل از موعد جلسه توسط دبير براي اعضا ارسال مي گردد.
 6. چنانچه حضور هر يك از اعضا به دلايل موجـه ميسـر نباشـد، بايـد حـداقل دو روز كاري قبل از موعد جلسه مراتب را دبيرخانه شورا اطلاع دهد. در غياب هـر يـك ازاعضا، حضور نماينده وي حداقل در سطح معاون (بدون حق راي) در جلسه الزامـي است.
 7. جلسات فوق العاده با پيشنهاد هر يك از اعضا و تاييد دبير شورا تشكيل خواهد شد

اخبار مرتبط