تاریخ بروزرسانی:

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با دستور کار تبیین سرشماری ثبتی  مبنا و همچنین طرح داده – ستانده  با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و سرکار خانم صالحی مدیر کل دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران در سالن کوثر استانداری درتاریخ 25/08/1401برگزار گردید . در این جلسه جناب آقاي پاپری  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مباحث کلی مربوط به الزامات سرشماری ثبتی مبنا و  اهداف و کارکردهای تهيه جدول داده – ستانده را ارائه نمودند و در ادامه سرکار خانم صالحی مدیر کل دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران به تفصیل موضوع نحوه انجام سرشماری ثبتی مبنا و همچنین تهیه جدول داده – ستانده و نقش استانها را در این خصوص تبیین نمودند . وی ضمنا  اشاره نمودند که در سال جاری سرشماری آزمایشی به صورت ثبتی مبنا در شهرهای نمونه کشور از جمله شهر عالیشهر در استان بوشهر انجام می شود  و به برخی مزایا و الزامات  تغییر روش سرشماری و جمع آوری داده ها به ثبتی مبنا اشاره نمودند . وی همچنین با توجه به اهمیت تهیه جدول داده – ستانده و نقشی که میتواند در نظام برنامه ریزی کشور و استان داشته باشد بر همکاری هر چه بهتر و بیشتر دستگاههای اجرایی استان تاکید نمودند .

اخبار مرتبط