تاریخ بروزرسانی:

هفته پدافند غیر عامل گرامی باد

هفته پدافند غیر عامل گرامی باد

بیانات مقام معظم رهبری:

پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازي بدن انسان است، از درون ما را مصون مي کند، معنايش اين است که ولو دشمن تهاجمي هم بكند و زحمتي هم بكشد و ضرب و زوري هم بزند، اثري نخواهد كرد. اين پدافند غيرعامل نتيجه اش اين است. ببينيد چقدر مهم است كه ما اين حالت را در كل پيكره كشور و جامعه و در دستگاه هاي مختلف بوجود بياوريم. كاري كنيم كه همت ما فقط مصروف به اين نباشد كه دشمن را منصرف كنيم يا براي مقابله خودمان را آماده بكنيم. نه، كاري كنيم كه ما مصونيت در خودمان بوجود بياوريم. اين با پدافند غيرعامل تحقق پيدا مي كند. بنابراين اين مسئله، مسئله بسيار مهمي است كه بايستي راه بيفتد.

اخبار مرتبط