تاریخ بروزرسانی:

ارتباط با مدیران

عكس

نام

سمت

تلفن

ايميل

محسن پاپری زارعی

رياست سازمان

077-31600401

M.Papari@mporg.ir

علی پورداود

سرپرست هماهنگي بودجه و نظارت

077-31600202

Pourdavod.a@mporg.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

رحمت الله حسن ابراهيمي

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

077-31600101

Ebrahimi.r@mporg.ir

عليرضا محمدي باغملايي

معاون آمار و اطلاعات

077-31600301

Mohamadei.a@mporg.ir

غلامرضا سيه بازي معاون نظام فني و اجرايي و دبير شوراي فني

077-31600230

Seyahbaz.gh@mporg.ir

سید حمزه موسوی

مدير امور مالي و پشتيباني

077-31600250

Mosavei.h @mporg.ir

مهر انگیز قلی پور

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

077-33554436 

Gholeipour.m @mporg.ir