تاریخ بروزرسانی:

نمودار هزینه خانوار شهری و روستایی 1399-1395

هزینه خانوار شهری و روستایی 1399-1395

(بر حسب هزار ریال)

No Data Found

advanced divider

هزینه خانوار شهری و روستایی ۱۳۹۹-۱۳۹۵

(بر حسب هزار ریال)

No Data Found