تاریخ بروزرسانی:

نمودار ضریب جینی ۱۳۹۹-۱۳۹۵

ضریب جینی 1399-1395

به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی