تاریخ بروزرسانی:

نمودارهای تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

(بر حسب میلیارد ریال)

advanced divider

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

(بر حسب میلیارد ریال)

advanced divider

نرخ رشد اقتصادی