تاریخ بروزرسانی:

معرفی خدمات

ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين

ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين

ظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور

تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان بوشهر

تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرايي

تخصيص اعتبار دستگاه هاي اجرايي

مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاههاي اجرايي

مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاه هاي اجرايي

نظارت بر عمليات عمراني ملي در كشور

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي

تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرايي

نظارت بر عملكرد بودجه دستگاه هاي اجرايي استان

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در كشور

نظارت بر كمك هاي بلا عوض به اشخاص حقيقي و حقوقي

نظارت بر كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي

ظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور

نظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور

تدوين استانداردهاي فني اجرايي كشور

تدوين استانداردهاي فني اجرايي كشور

تدوين و تعيين فهرست بها و تعديل

تدوين و تعيين فهرست بها و تعديل

نظارت بر اعتبارات تخصيصي پروژه هاي مصوب

نظارت بر اعتبارات تخصيصي پروژه هاي مصوب سفرهای استانی ریاست جمهوری

نظارت پروژه استانی

نظارت بر پروژه هاي استاني مربوط به قرارداد اجرايي تملك دارايي سرمايه اي

تامین آمار و اطلاعات تولیدی(سرشماری،آمارگیری های نمونه ای)

تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری،آمارگیری های نمونه ای)

اطلاعات مکانی

ارائه اطلاعات مکانی (ارائه نقشه و اطلاعات مکانی درمقیاس ها و لایه های مختلف)

سالنامه آماری 2

تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری)

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی استان

نظارت بر پروژه های ملی

نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی

نظارت بر كمك هاي بلا عوض به اشخاص حقيقي و حقوقي

نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان

راهبری فضاها و ساختمان های اداری

راهبری فضاها و ساختمان های اداری

اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف

اعتبار سنجی مراکز وموسسات آموزشی در حیطه های مختلف

اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪرﺳﺎن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

راهبری پژوهشی

راهبری پژوهشی دستگاه های اجرایی استان بوشهر

نظارت بر اعتبارات تخصيصي پروژه هاي مصوب

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

نظارت بر عمليات عمراني ملي در كشور

نظارت بر عمليات عمراني ملي در كشور