تاریخ بروزرسانی:

نمودارهای فعالیت

نسبت اشتغال سالانه

نسبت اشتغال فصلی

advanced divider

نرخ مشارکت اقتصادی سالانه

نرخ مشارکت اقتصادی فصلی

advanced divider

نرخ بیکاری سالانه

نرخ بیکاری فصلی

advanced divider

سهم اشتغال

advanced divider

سهم اشتغال عمومی و خصوصی

بهار 1401