تاریخ بروزرسانی:

نمودارهای فعالیت

نسبت اشتغال سالانه

نسبت اشتغال فصلی

advanced divider

نرخ مشارکت اقتصادی سالانه

نرخ مشارکت اقتصادی فصلی

advanced divider

نرخ بیکاری سالانه

نرخ بیکاری فصلی

advanced divider

سهم اشتغال