تاریخ بروزرسانی:

نمودارهای فعالیت

نسبت اشتغال سالانه

No Data Found

نسبت اشتغال فصلی

No Data Found

advanced divider

نرخ مشارکت اقتصادی سالانه

No Data Found

نرخ مشارکت اقتصادی فصلی

No Data Found

advanced divider

نرخ بیکاری سالانه

No Data Found

نرخ بیکاری فصلی

No Data Found

advanced divider

سهم اشتغال

No Data Found

advanced divider

سهم اشتغال عمومی و خصوصی

بهار 1401

No Data Found