تاریخ بروزرسانی:

نمودارهای جمعیت استان بوشهر

برآورد جمعیت استان بوشهر

(نفر)

No Data Found

advanced divider

میزان جمعیت استان بوشهر

(بین سال های 1335 تا 1395)

No Data Found

درصد شهرنشینی استان بوشهر

(بین سال های 1335 تا 1395)

No Data Found

میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت استان بوشهر

(بین سال های 1335 تا 1395)

No Data Found