تاریخ بروزرسانی:

نمودارهای جمعیت استان بوشهر

برآورد جمعیت استان بوشهر

(نفر)

advanced divider

میزان جمعیت استان بوشهر

(بین سال های 1335 تا 1395)

درصد شهرنشینی استان بوشهر

(بین سال های 1335 تا 1395)

میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت استان بوشهر

(بین سال های 1335 تا 1395)