تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری/ دیدار ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر با رئیس جهاد دانشگاهی و بازدید از مجتمع پزشکی و آموزشی جهاد دانشگاهی

گزارش تصویری/ دیدار ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر با رئیس جهاد دانشگاهی و بازدید از مجتمع پزشکی و آموزشی جهاد دانشگاهی

اخبار مرتبط