تاریخ بروزرسانی:

كارگروه آموزش و ترويج ضوابط

كارگروه آموزش و ترويج ضوابط

كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي متشكل از كارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره كل آموزش فني و حرفه اي، اداره كل استاندارد، اداره كل راه و شهرسازي، اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شركت آب منطقه اي، مركز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، سازمان نظام مهندسي (ساختمان، معدن، كشاورزي) نماينده هاي انجمن هاي صنفي تخصص مهندسي استان( به انتخاب دبيرخانه) و يكي از اعضاي هيات علمي دانشكده فني دانشگاه هاي مركز استان بوده كه در خصوص بندهاي ۲،۴،۶،۱۰ و ۱۳ پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبيرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شوراي فني ارايه مي نمايد.

اخبار مرتبط