تاریخ بروزرسانی:

كارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساخت

كارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساخت

كارگروه مصالح و تجهيزات صانعت ساخت متشكل از كارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره كل صنعت، معدن و تجارت، اداره كل راه و شهرسازي، اداره كل استاندارد،بنيادمسكن، آزمايشگاه فني و مكانياك خاك ، نماينده هاي انجمن هاي صنفي تخصصي مهندسي استان )به انتخاب دبيرخانه( و دانشكده فني دانشگاه مركز استان بوده كه در خصوص بند ۳ از ماده ۴ پس از بررسي دقيق موارد ارجاعيي از سوي دبيرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شوراي فني ارايه مي نمايد.

اخبار مرتبط