تاریخ بروزرسانی:

كارگروه پيمان و ضوابط فني

كارگروه پيمان و ضوابط فني

كارگروه نظارت متشكل از كارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره كل راه و شهرسازي، اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شركت سهامي آب منطقه اي، (شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي و شركت برق منطقه اي و شركت توزيع برق – حسب مورد)، شهرداري به انتخاب دبير شورا، اداره كل جهاد كشاورزي، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، نماينده هاي انجمن هاي صنفي تخصصي مهندسي استان( به انتخاب دبيرخانه) بوده كه در خصوص بندهاي ۱۴،۱۱،۵ از ماده ۴ پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبيرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شوراي فني ارايه مي نمايد

اخبار مرتبط