تاریخ بروزرسانی:

همكاران حوزه اداری، مالی و پشتیبانی

همكاران حوزه اداری، مالی و پشتیبانی

رديف

نام

نام خانوادگي

سمت

آدرس ايميل

شماره تماس

1

حيدر

دولتي

كارشناس مسئول امور مالي

Dolatei.h @mporg.ir

31600253

2

عزت

پوربهي

مسئول دبيرخانه

Pourbehei.e @mporg.ir

31600252

3

حامد

جعفري

كارپرداز

31600156

4

حسين

رزمجو

مسئول فناوري اطلاعات

razmjo @mporg.ir

31600160

5

محمد

مهرجويي

مسئول خدمات

Mehrjoei.m @mporg.ir

31600155

6

علي

پرند

مسئول نقليه

Parand.a @mporg.ir

31600157

7

زهرا

پرگان

بايگان

Pargan.z @mporg.ir

31600255

 

اخبار مرتبط