تاریخ بروزرسانی:

همكاران معاونت آمار

همكاران معاونت آمار
 

رديف

نام

نام خانوادگي

سمت

آدرس ايميل

شماره تماس

1

عليرضا

محمدي باغملايي

معاونت آمار و اطلاعات

 

31600301

2

هادي

جليلي

كارشناس آمار و اطلاعات

Jalelei.h @mporg.ir

31600303

3

احمد

سرخوش

كارشناس آمار و اطلاعات

Sarkhsh.a @mporg.ir

31600304

4

طاهره

رضايي

كارشناس آمار و اطلاعات

Rezaei.t @mporg.ir

31600306

5

رضا

غلاميان

كارشناس آمار و اطلاعات

Gholameyan.r @mporg.ir

31600307

6

حميد

ناصري

كارشناس آمار و اطلاعات

Naserei.h @mporg.ir

31600307

7

سيد حمزه

موسوي

كارشناس آمار و اطلاعات

Mosavei.h @mporg.ir

31600308

8

قمر

كرمپور

كارشناس آمار و اطلاعات

Karampour.gh @mporg.ir

31600309

9

سمانه

دواني

كارشناس آمار و اطلاعات

Davanei.s @mporg.ir

31600309

10

طاهره

هدايت

كارشناس آمار و اطلاعات

Hedayad.t @mporg.ir

31600126

 

اخبار مرتبط