تاریخ بروزرسانی:

همكاران معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

همكاران معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

 

رديف

نام

نام خانوادگي

سمت

آدرس ايميل

شماره تماس

1

رحمت الله

حسن ابراهیمی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

Ebrahimi.r@mporg.ir

۳۱۶۰۰۱۰۱

2

اختر

زنده بودي

رئيس گروه توسعه منابع انساني

 

31600103

3

محمد رضا

زارع پور

كارشناس برنامه ريزي كشوري

 

31600369

 

اخبار مرتبط