تاریخ بروزرسانی:

فعالیت و نیروی انسانی

جداول 81 و 82 تا تابستان سال 1401

جدول 81 شامل شاخص‌های عمده نیروی کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر و جدول 82 شامل همین شاخص‌ها برای جمعیت 15 ساله است که هر دو جدول به تفکیک جنسیت و استان ارائه شده‌اند
تابستان 1400

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار

بهار 1400
زمستان 1399

نشریه نیروی کار بهار 98

جداول طرح آمارگیری نیروی ‌کار در بهار 1398 که شامل شاخص های عمده نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری در جمعیت 10 ساله و 15 ساله بر حسب جنسیت، به تفکیک استان و نقاط شهری و روستایی است
تابستان 1398

نشریه نیروی کار سال 97

هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن است. این هدف از طریق «براورد فصلی و سالانه شاخص‌های نیروی کار»، «براورد تعداد سالانه در سطح کل کشور و استان‌ها »، « براورد تغییرات فصلی و سالانه شاخص‌های نیروی کار در سطح کل کشور» و «براورد تغییرات سالانه شاخص‌های نیروی کار در سطح استان‌ها » تأمین می‌شود.
از بهار 1384 تا تابستان سال 1401

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار

تابستان 1400
بهار 1400

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار

زمستان 1399
بهار 1398

نشریه نیروی کار تابستان 98

جداول طرح آمارگیری نیروی ‌کار در تابستان 1398 که شامل شاخص های عمده نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری در جمعیت 10 ساله و 15 ساله بر حسب جنسیت، به تفکیک استان و نقاط شهری و روستایی است
سال 1397