تاریخ بروزرسانی:

نظارت بر عملكرد بودجه دستگاه هاي اجرايي استان

عنوان خدمت:

 
نظارت بر عملكرد بودجه دستگاه هاي اجرايي استان    آیکن خدمت الکترونیک

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)

متوسط مدت زمان:

 
یک ماه
 

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم صیادی
شماره تماس: 07731600214
برنامه کاری:
ارتباط مستقیم:

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی
• درخواست خدمت : الکترونیکی
• تولید خدمت : الکترونیکی
• ارائه خدمت: الکترونیکی

زمان های ارائه خدمت:

 
ساعات اداری
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
بر حسب نیاز متفاوت است
 

 

اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي:


ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺒﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻼغ و ﺗﺨﺼﯿﺺ، ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﺰاﻧﻪ، درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﺰاﻧﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد و…..در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر وارد و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.


اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي:


ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ(ﻧﻈﺎرت 5) صورت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎر، ﺗﺨﺼﯿﺺ، ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﺰاﻧﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و…در ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

 

اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي:


• درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺨﺼﯿﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر


• درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﺎن


• درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن.


اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي:


• درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺨﺼﯿﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر


• درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﺎن


• درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن


• اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و …

 

قوانين ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت


• ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎري ﮐﺸﻮر


• ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر


• ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ


• دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اي


• ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادي ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (1) و (2) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ


• ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎن

 

سامانه لايحه بودجه


layehe.mporg.ir

 

سوال:

در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد؟

پاسخ:

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ،  ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ