تاریخ بروزرسانی:

نشریات معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

نظام سیاستگذاری استانی و مبانی قانونی آن
تهیه و تدوین: نوشین زارعی - ناظر: علی درویشی
١٣٥٧-١٣٩٧
تابستان 1398
دستاوردهاى چهل ساله انقلاب اسلامى در استان بوشهر
تهیه کنندگان: مسعود حراقى عباس آرامى حسین جازك - مشاوره و نظارت: رضا عوض پور - على درویشى