تاریخ بروزرسانی:

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

  • 1398
دریافت
1398
1395

خلاصه عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

  • 1395
دریافت

گزارش عملکرد جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

  • 1396
دریافت
1396
1397

گزارش شورای برنامه ریزی و توسعه استان

  • 1397
دریافت

گزارش شورای برنامه ریزی و توسعه استان

  • 1398
دریافت
1398
1399

گزارش شورای برنامه ریزی و توسعه استان

  • 1399
دریافت