تاریخ بروزرسانی:

ظرفیت‌ها و اعتبارات متمرکز ملی قابل استفاده دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در قانون بودجه

سال 1402
شامل 22 سند به تفکیک دستگاه اجرایی
سال 1399
شامل 28 سند به تفکیک دستگاه اجرایی
سال 1397
شامل 23 سند به تفکیک دستگاه اجرایی
سال 1401
شامل 19 سند به تفکیک دستگاه اجرایی
سال 1398
شامل 24 سند به تفکیک دستگاه اجرایی