تاریخ بروزرسانی:

تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی

عنوان خدمت:

 
توزيع اعتبار، ابلاغ اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی     آیکن خدمت الکترونیک
 

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)

متوسط مدت زمان:

 
یک ماه

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم کرمی
شماره تماس: ۰۷۷۳۱۶۰۰۲۷۴
برنامه کاری: 
ارتباط مستقیم:

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی
• درخواست خدمت : الکترونیکی
• تولید خدمت : الکترونیکی
• ارائه خدمت: غیرالکترونیکی

زمان های ارائه خدمت:

 
ساعات اداري
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
یک بار و برای هر بار مبادله اصلاحیه نیز یک بار و یا بنابر ضرورت
 

 

ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺑﻼغ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺒﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺘﺎن و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه

 

• ابلاغيه ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن


• ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

 

• ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ


• دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

الکترونیک:

تخصيص بودجه:
gb.mporg.ir

مبادله موافقتنامه:

https://saba.mporg.ir

 

در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد؟


ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﯽ و ملي


در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد؟


رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎ،ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.


ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟


اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را از زواﯾﺎ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ.