تاریخ بروزرسانی:

گزارش‌های اقتصادی

گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: وحید امیری، سمانه دوانی، سید حمزه موسوی، سید جعفر موسوی، اسماعیل عباسی، رضا غلامیان، فریبا سرخوش، قمر کرمپور، طاهره رضایی
سال 1399