تاریخ بروزرسانی:

گزارش‌های اقتصادی

گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: وحید امیری، سمانه دوانی، سید حمزه موسوی، سید جعفر موسوی، اسماعیل عباسی، رضا غلامیان، فریبا سرخوش، قمر کرمپور، طاهره رضایی
سال 1400
گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: وحید امیری، سمانه دوانی، سید حمزه موسوی، سید جعفر موسوی، اسماعیل عباسی، رضا غلامیان، فریبا سرخوش، قمر کرمپور، طاهره رضایی
سال 1398
گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: مژگان رشیدپور، سمانه دوانی، سید جعفر موسوی، اسماعیل عباسی، حمیده دانشگر، رضا غلامیان، فریبا سرخوش، محمدرضا زارع پور، مسعود حراقی، رضا غلامیان، وحید امیری، عبدالرضا اندایشگر، علی باستین
سال 1396
گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: مژگان رشیدپور، سمانه دوانی، عبدالرضا اندایشگر، عباس آرامی، اسماعیل عباسی، حمیده دانشگر، فریبا سرخوش، محمدرضا زارع پور، مسعود حراقی، وحید امیری، سید بهنام حسینی
سال 1401
گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: وحید امیری، سمانه دوانی، سید حمزه موسوی، سید جعفر موسوی، اسماعیل عباسی، رضا غلامیان، فریبا سرخوش، قمر کرمپور، طاهره رضایی
سال 1399
گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: مژگان رشیدپور، وحید امیری، سمانه دوانی، سید حمزه موسوی، سید جعفر موسوی، اسماعیل عباسی، رضا غلامیان، فریبا سرخوش، قمر کرمپور، طاهره رضایی
سال 1397
گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر
تهیه و تدوین: مژگان رشیدپور، سمانه دوانی، عباس آرامی، اسماعیل عباسی، حمیده دانشگر، فریبا سرخوش، حمیده دانشگر، محمدرضا زارع پور، مسعود حراقی
سال 1395