تاریخ بروزرسانی:

صورتجلسات اقتصاد مقاومتی سال 1398

دستور کار جلسه 1
1- ارائه گزارش عملکرد برش استانی پروژه های ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور 2- ارائه گزارش عملکرد بسته تولید و اشتغال دولت در سال 1397
98/2/11
دستور کار جلسه 3
1- ارائه گزارش برنامه های اقتصاد مقاومتی سال 1398 بخش صنعت و معدن توسط دستگاه اجرایی ذیربط 2- ارائه گزارش طرح کاداستر اراضی کشاورزی، ملی، شهری و روستایی
98/3/11
دستور کار جلسه 5
1- ارائه گزارش عملکرد طرح تحول کشاورزی در شهرستان دشتستان توسط سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای 2- ارائه گزارش عملکرد بند (الف) تبصره 18 81 قانون بودجه، از محل اعتبارات استانی و ملی توسط دستگاههای اجرایی ذیربط
98/5/9
دستور کار جلسه 7
1- بررسی مسائل و مشکلات توسعه گلخانه های استان 2- بررسی مصوبات پیشین ستاد گلخانه استان
98/7/3
دستور کار جلسه 9
1- ارائه گزارشی از وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی 2- ارائه گزارشی از وضعیت رونق تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت 3- بررسی مسائل و مشکلات بخش خصوصی
98/9/27
دستور کار جلسه 11
ارائه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی سال 1398
98/10/19
دستور کار جلسه 13
1- ارائه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی سال 1398 2- بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال 1399
98/1/28
دستور کار جلسه 2
1- مروری بر مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1397 2- ارائه گزارشی از برنامه های اقتصاد مقاومتی سال 1397 بخش کشاورزی 3- ارائه گزارش مطالعه فرصت های سرمایه گذاری شهر بوشهر توس شهرداری بوشهر
98/2/28
دستور کار جلسه 4
ارائه گزارش عملکرد برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی است سال1397 توسط دستگاه های اجرایی استان
98/5/2
دستور کار جلسه 6
ارائه گزارشی از بسته پیشنهادی سرمایه گذاری استان توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی
98/5/26
دستور کار جلسه 8
1- بررسی مسائل و مشکلات توسعه گلخانه های استان (پیگیری مصوبات) 2- بررسی مسائل و مشکلات شرکت صدرا 3- بررسی چگونگی استفاده از ظرفیت های تولیدات داخلی استان در طرح های عمرانی
98/7/25
دستور کار جلسه 10
1- بررسی مسائل و مشکلات شهرک های گلخانه ای اشکالی (تنگستان) و چاهگاه (دشتی) 2- ارائه گزارشی از شرکت سهامی آب منطقه ای استان از طرح تحول نخلستان های شهرستان دشتستان و شبکه آبیاری و زهکشی سد رئیسعلی دلواری 3- ارائه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی سال 1398
98/10/2
دستور کار جلسه 12
1- ارائه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی سال 1398 2- ارائه گزارش بازدید پروژه های استان
98/11/29