تاریخ بروزرسانی:

اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف

عنوان خدمت:

 
اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف       آیکن خدمت الکترونیک

نوع خدمت:

 
خدمت به كسب و كار (G2B)
 

متوسط مدت زمان:

 
30 روز در ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارك و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي زﯾﺎد در اﺳﺘﺎن بوشهر ﺣﺪود 2 ﺗﺎ 3 ﻣﺎه
 

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: احمد نوشیروانی
شماره تماس: 07733554436
برنامه کاری: ساعات اداری در روزهای زوج 
ارتباط مستقیم: 09173726929

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رساني خدمت : الكترونيكي
• درخواست خدمت : الكترونيكي – حضوري
• توليد خدمت : الكترونيكي – حضوري
• ارائه خدمت : حضوري

زمان های ارائه خدمت:

 
ساعات اداری

تعداد دفعات مراجعه:

 

 

تکمیل 14 فرم پیوست دستورالعمل اعتبارسنجی و ارائه مستندات لازم جهت اعتبارسنجی (شامل اساس نامه- مستندات ثبت در نشریات – مدارک تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، بیمه نامه کارکنان و مدارک تحصیلی اساتید و …) ، همچنین تکمیل جداول 1 و 12

 

1558505 مورخ 96/9/18

 

غیرالکترونیک: بوشهر، خیابان چهارباندی، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر

 

سوال:
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

پاسخ:
ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد

سوال:
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪرﺳﺎن آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

پاسخ:
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺪرﯾﺲ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ و ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺬ ﮐﺪ ﻣﺪرﺳﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

تکمیل فرم ها و ارائه مستندات

 

ایمیل فرم های مورد نیاز 

بررسی پرونده موسسات 

رفع نواقص و ارسال فرم ها و مدارک مورد نیاز به سازمان اداری و استخدامی جهت ثبت در سامانه