تاریخ بروزرسانی:

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي

 • شناسنامه
 • عنوان خدمت:

   
  توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي   آیکن خدمت الکترونیک
   

  نوع خدمت:

   
  خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)

  متوسط مدت زمان:

   
  اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي : یک ماه
   

  هزینه ارائه خدمت:

   
  رایگان

  ارائه کننده خدمت:

   
  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم کرمی
  شماره تماس: 07731600274
  برنامه کاری: 
  ارتباط مستقیم:

  روش ارائه خدمت:

   
  • اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی
  • درخواست خدمت : الکترونیکی
  • تولید خدمت : الکترونیکی
  • ارائه خدمت: الکترونیکی، غیرالکترونیکی

  زمان های ارائه خدمت:

   
  ساعات اداری
   

  تعداد دفعات مراجعه:

   
  یک بار و برای هر بار مبادله اصلاحیه نیز یک بار و یا بنابر ضرورت
   
 • شرح خدمت
 •  

  ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺑﻼغ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺒﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺘﺎن و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه

 • مدارک لازم
 • اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي:


  • درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺨﺼﯿﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر


  • درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﺎن


  • درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن


  اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي:


  • درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺨﺼﯿﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر


  • درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﺎن


  • درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن


  • اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و …

 • قوانین و مقررات
 •  

  1- ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ


  2- دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

 • آدرس ارائه خدمت
 •  

  غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

   

  الکترونیک: عملكرد اعتبارات هزينه اي ملي  aehm.mporg.ir

 • پاسخ به سوالات متداول
 •  

  سوال:

  در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد؟

  پاسخ:
  ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﯽ و ملي

   

  سوال:

  در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد؟

  پاسخ:
  رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎ،ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

   

  سوال:
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

  پاسخ:
  اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را از زواﯾﺎ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ.

 • تکالیف متقاضی
 •  

  دستگاه های اجرایی استان مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های اعلام شده ارائه نمایند.

 • تکالیف سازمان
 •  

  سازمان موظف است زمینه های لازم جهت انجام به موقع خدمت نظیر ابلاغ اعتبار و ایجاد دسترسی های لازم به سامانه های مورد نظر را فراهم نماید

عنوان خدمت:

 
توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي   آیکن خدمت الکترونیک
 

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)

متوسط مدت زمان:

 
اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي : یک ماه
 

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم کرمی
شماره تماس: 07731600274
برنامه کاری: 
ارتباط مستقیم:

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی
• درخواست خدمت : الکترونیکی
• تولید خدمت : الکترونیکی
• ارائه خدمت: الکترونیکی، غیرالکترونیکی

زمان های ارائه خدمت:

 
ساعات اداری
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
یک بار و برای هر بار مبادله اصلاحیه نیز یک بار و یا بنابر ضرورت
 

 

ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺑﻼغ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺒﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺘﺎن و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه

اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي:


• درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺨﺼﯿﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر


• درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﺎن


• درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن


اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي:


• درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺨﺼﯿﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر


• درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﺎن


• درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن


• اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و …

 

1- ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ


2- دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

 

غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 

الکترونیک: عملكرد اعتبارات هزينه اي ملي  aehm.mporg.ir

 

سوال:

در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد؟

پاسخ:
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﺋﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﯽ و ملي

 

سوال:

در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد؟

پاسخ:
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎ،ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 

سوال:
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

پاسخ:
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اي و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را از زواﯾﺎ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ.

 

دستگاه های اجرایی استان مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های اعلام شده ارائه نمایند.

 

سازمان موظف است زمینه های لازم جهت انجام به موقع خدمت نظیر ابلاغ اعتبار و ایجاد دسترسی های لازم به سامانه های مورد نظر را فراهم نماید