تاریخ بروزرسانی:

راﻫﺒﺮي ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اداري دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ

عنوان خدمت:

 
راﻫﺒﺮي ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اداري دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)

متوسط مدت زمان:

 

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: محمدرضا زارع پور
شماره تماس: 07731600102
برنامه کاری: ساعات اداری
ارتباط مستقیم: zare.m@mporg.ir

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رساني خدمت : الكترونيكي
• درخواست خدمت : الكترونيكي
• توليد خدمت : غیرالكترونيكي
• ارائه خدمت : غیرالكترونيكي

زمان های ارائه خدمت:

 
ساعات اداری
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
 

 

غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر