تاریخ بروزرسانی:

اقدامات شاخص معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان هاي استاني، علاوه بر عهده دار بودن امور محوله از سوي سازمان متبوع، به نوعي نماينده برخي از امور ارجاعي سازمان اداري و استخدامي كشور به سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان نيز مي باشد؛ اموري مانند:ساماندهي آماري نظام اداري، نظارت بر فرآيندهاي جذب و به كارگيري و نگهداشت نيروي انساني، انتصابات و ساير موارد مرتبط از طريق سامانه « كارمندايران »

از جمله موارد مهم ديگري كه اين حوزه بر عهده دارد، راهبري شوراي توسعه مديريت و كارگروه هاي مرتبط بوده كه خود از بازوهاي اساسي تصميم سازي هاي مديريتي استان است.

سنجش و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي يا به عبارت بهتر مديريت عملكرد و آسيب شناسي موانع اصلي عدم تحقق برنامه هاي نقشه راه اصلاح نظام اداري نيز از اموري است كه مسئوليت آن بر عهده اين معاونت مي باشد.

شرح وظایف محوله:

  • بررسي و شناخت نارسايي ها و مشكلات دستگاه هاي اجرايي استان در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني
  • راهبري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرحهاي تحول اصلاحات اداري، توسعه فنآوري اطلاعات و دولت الكترونيك، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگا ههاي اجرايي
  • راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي توسعه منابع انساني در دستگا ههاي اجرايي استان در حوزه هاي آمار و برنامه ريزي نيروي انساني و جذب نيروي انساني، آموزش، توسعه و ارتقاء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان
  • اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد مديريت در دستگاههاي اجرايي استان، تحليل عملكرد آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روشهاي انجام كار براساس نتايج ارزيابي و انتخاب دستگاه ها، مديران و كاركنان برتر
  • انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان
  • نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه هاي اجرايي استان و بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه هاي استاني در چارچوب اختيارات تفويض شده