تاریخ بروزرسانی:

بازدید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و نشست با همکاران

بازدید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و نشست با همکاران

اخبار مرتبط