تاریخ بروزرسانی:

اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪرﺳﺎن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

عنوان خدمت:

 
اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪرﺳﺎن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان      آیکن خدمت الکترونیک

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)
خدمت به شهروندان (G2C) 

متوسط مدت زمان:

 
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ دوره به مدت 32 ﺳﺎﻋت
 

هزینه ارائه خدمت:

 
ارائه مستندات و بررسی 1/000/000 ریال و تحویل گواهینامه 2/000/000 ریال جمعاً 3/000/000 ریال

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: احمد نوشیروانی و مجتبی مشتاقی
شماره تماس: 07733554436
برنامه کاری: ساعات اداری در طول هفته
ارتباط مستقیم: 09173726929 و 09301220236  

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رساني خدمت : الكترونيكي
• درخواست خدمت : الكترونيكي
• توليد خدمت : الكترونيكي
• ارائه خدمت : غيرالكترونيكي – حضوري

زمان های ارائه خدمت:

 
به صورت آنلاین

تعداد دفعات مراجعه:

 

 

تکمیل فرم اطلاعات عمومی و موضوعی متقاضیان تدریس (شماره 1 و 2) و مدارک و مستندات لازم

 

بخشنامه 464185 مورخ 97/8/29

 

غیرالکترونیک: بوشهر، خیابان چهارباندی، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

سوال:

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪرﺳﺎن آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

پاسخ:
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺪرﯾﺲ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ و ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺬ ﮐﺪ ﻣﺪرﺳﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

تکمیل فرم ها و ارائه مستندات و شرکت در کلاس

 

ایمیل فرم های مورد نیاز

بررسی پرونده موسسات

رفع نواقص و ارسال فرم ها و مدارک مورد نیاز به سازمان اداری و استخدامی جهت ثبت در سامانه