تاریخ بروزرسانی:

بازدید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از پارک علم وفناوری استان بوشهر

بازدید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از پارک علم وفناوری استان بوشهر

اخبار مرتبط