تاریخ بروزرسانی:

مصاحبه دکتر درویشی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر – ویژه برنامه گفتگو شبکه استانی – بهمن 1400

مصاحبه دکتر درویشی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر – ویژه برنامه گفتگو شبکه استانی – بهمن 1400

اخبار مرتبط