تاریخ بروزرسانی:

افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار،تاثیر بیماری کویید 19 در اقتصاد استان

افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار،تاثیر بیماری کویید 19 در اقتصاد استان

افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار،تاثیر بیماری کویید 19 در اقتصاد استان

به گزارش روابط عمومی سازمان ، دکتر درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از تاثیر منفی شیوع بیماری کویید 19در بازار کار استان خبر داد. طبق اظهارات ایشان نرخ مشارکت نیروی کار استان در بهار سال 1399 برابر 4 واحد درصد در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش یافته است و از 41/6 درصد به 37/6 درصد رسیده است . در همین مقطع زمانی نیز نرخ مشارکت در کشور از 44/7 به 41 درصد تنزل یافته است. به عبارت دیگر در کشور در بهار99 معادل 41 درصد جمعیت در سن (15 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان در این مقطع 0/4 واحد درصد افزایش یافته و از 9/4 درصد به 9/8 درصد رسیده است . ایشان در ادامه افزودند: با توجه به کاهش قابل توجه نرخ مشارکت و افزایش خیلی کم نرخ بیکاری ،  به نظر می رسد تاثیر بیماری کویید 19 در بازار کار به صورت خروج جمعیت فعال استان از بازار کار خود را نشان داده است . بر اساس برآورد جمعیت ساکن و گروهی 15 سال به بالای استان طی سالهای 1398 و 1399 حدود 28000 نفر از جمعیت فعال استان از بازار کار خارج شده است که 1/4 درصد نیروی کار خارج شده کشور در همین دوره زمانی است . با توجه به کاهش نسبت اشتغال استان از 37/7 درصد در بهار 1398 به 33/9 درصد در بهار 1399 این نیروی شاغل استان بوده است که از بازار کار خارج شده است . به نظر می رسد این تعداد نیروی شاغل استان که از بازار کار خارج شده و جویای کار نیز نبوده اند بر این عقیده و نظر هستند که این شرایط عمدتا موقتی بوده و امکان بازگشت به کار قبلی پس از برطرف شدن مشکلات مربوط به شیوع بیماری کویید 19  وجود دارد  . ضمنا بر اساس آخرین اطلاعات ارایه شده تا کنون تعداد 2098 فقره مشاغلی که متاثر از شیوع بیماری کرونا با مشکل مواجه شده اند در سامانه کارا برای اخذ تسهیلات حمایتی ثبت نام کرده اند . این تعداد مشاغل حدود 5209 نفر شاغل را تحت پوشش داشته اند . میزان 650 میلیارد ریال تسهیلات برای این تعداد مشاغل درنظر گرفته شده که به طور میانگین مبلغ 310 میلیون ریال برای هر فقره شغلی است .

اخبار مرتبط