تاریخ بروزرسانی:

انطباق بیش از 25 پروژه تملک دارایی های سرمایه ای با اسناد آمایش ملی و استان بوشهر

انطباق بیش از 25 پروژه تملک دارایی های سرمایه ای با اسناد آمایش ملی و استان بوشهر

انطباق بیش از 25 پروژه تملک دارایی های سرمایه ای با اسناد آمایش ملی و استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر: پس از تصویب و ابلاغ اسناد آمایش ملی و استان بوشهر در تاریخ 1399/12/11، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان بوشهر به استناد تصویب­نامه شماره 715031 مورخ 1399/12/27 شورایعالی آمایش سرزمین و بند 3_2دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقت نامه ­های اعتبارات هزینه­ای و تملک دارائی­های سرمایه­ای استانی و همچنین دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق 2 (ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2)، قبل از تصویب هرگونه پیشنهاد طرح و پروژه جدید، از تطبیق اهداف و جانمایی این طرح ها و پروژه ها با مفاد سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل می­گردد، که در همین راستا در سال 1401بیش از 25 پروژه تملک دارایی­ های سرمایه ای استان با محوریت­ های احداث و توسعه محورهای ارتباطی، مسکن، مراکز درمانی و خانه های بهداشت، مدرسه، ساماندهی رودخانه ­ها، پروژه های آبخیزداری و … در سطح استان با اسناد آمایش مورد انطباق قرار گرفت.

اخبار مرتبط