تاریخ بروزرسانی:

بازدید میدانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به همراه دکتر رشیدی رئیس امور نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های ملی استان

بازدید میدانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به همراه دکتر رشیدی رئیس امور نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های ملی استان
بازدید میدانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به همراه دکتر رشیدی رئیس امور نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های ملی استان

اخبار مرتبط