تاریخ بروزرسانی:

تدوين سند ارتقاء وضعيت زنان و خانواده استان با حضور سركار خانم دكتر ابتكار

تدوين سند ارتقاء وضعيت زنان و خانواده استان با حضور سركار خانم دكتر ابتكار
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي : در سومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان سند ارتقاء وضعيت زنان و خانواده استان به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان اظهار داشتند، كه بر اساس اصول ده ،بيست وبيست و يك قانون اساسي و همچنين ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم و اهداف سند چشم انداز بيست ساله و سياست هاي كلي نظام بر تقويت  نهاد خانواده و جايگاه زنان تاكيد شده است.
علي درويشي اضافه نمودند: در استان بوشهر نيز در راستاي رويكرد عدالت جنسيتي از سال گذشته تهيه و تدوين سند ارتقاء زنان و خانواده استان توسط دفتر امور بانوان و خانواده استانداري بوشهر در دستور كار قرار گرفت.
ايشان در ادامه افزودند: در سومين جلسه كه به صورت ويدئوكنفرانس معاون محترم رئيس جمهور در امور زنان و خانواده سركار خانم دكترابتكار نيز حضور داشتند، سند ارتقاء وضعيت زنان و خانواده استان مورد تصويب قرار گرفت.
در خاتمه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر اظهار داشتند كه اين سند براي عملياتي شدن به دستگاههاي اجرايي استان ابلاغ خواهد شد و در پايان سال جاري وضعيت تحقق آن مورد پايش و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

اخبار مرتبط