تاریخ بروزرسانی:

تصويب سند آمايش استان بوشهر در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش

تصويب سند آمايش استان بوشهر در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش
در راستاي بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه كشور  و با ابتكار امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور سند آمايش سرزمين استان بوشهر بررسي و تصويب شد.

بنا به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر:
اين جلسه كه با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر و در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار گرديد طي ۳ نشست كارشناسي با حضور نمايندگان وزارتخانه ها مباحث مختلف نقش آفرين استان در عرصه منطقه اي و ملي ارزيابي و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
آقاي درويشي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان عنوان نمودند: مشاور مطالعات برنامه آمايش استان از طريق برگزاري مناقصه از بين پنج شركت مشاوره اي واجد صلاحيت(داراي رتبه يك برنامه-ريزي فضايي) انتخاب شده و عملاً از فروردين ماه سال ۱۳۹۴ انجام مطالعات در استان شروع گرديد.
ايشان در ادامه افزودند: در مراحل مختلف انجام مطالعات طرح آمايش استان بوشهر كه با مشاركت  تمامي دستگاه هاي اجرايي انجام شده در تعاملي دو سويه نظرات دستگاه هاي تخصصي در مطالعات لحاظ گرديده ودر اين راستا بيش از ۲۰۰ جلسه، نشست، مصاحبه، پنل تلفيقي و تخصصي، جمع بندي و ارائه سند مزبور صورت پذيرفته است.
آقاي درويشي در خاتمه بيان داشتند : مشاركت دانشگاه هاي استان و افراد نخبه و صاحب نظر از نقاط قوت اين مطالعات مي باشد.

اسناد آمايش استان در يازده محور از مطالعات برنامه آمايش استان استخراج گرديد و پس از طرح و بررسي در جلسات چهار جانبه سازمان برنامه و بودجه كشور جهت جمع بندي به كميسيون تخصصي شوراي عالي آمايش سرزمين ارجاع گرديد.

در نهايت در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ماه سال جاري اسناد راهبردي و اجرايي آمايش استان در اين كميسيون به تصويب رسيد.

اخبار مرتبط