تاریخ بروزرسانی:

دستگاه های اجرایی جلسات کارگروه توسعه مدیریت را در بازه های زمانی مناسب برگزار کنند

دستگاه های اجرایی جلسات کارگروه توسعه مدیریت را در بازه های زمانی مناسب برگزار کنند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، حسن ابراهیمی معاون منابع توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان در نشست دوره ای با همکاران این حوزه، ضرورت برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت در بازه های زمانی مناسب و حضور همکاران در این جلسات را مورد تاکید قرار دادند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر دراین جلسه اظهار داشتند: همکاران سازمان جهت حضور در جلسات کارگروه توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی با توجه به حوزه کاری و توانمندی های شغلی انتخاب گردیده و حسب مورد جهت شرکت در کارگروه توسعه مدیریت دستگاه ها اعزام خواهند شد.

جلسات کارگروه توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی در استان با هدف بررسی دستورالعمل هایی نظیر انتخاب و انتصاب مدیران و همچنین پذیرش مدارک تحصیلی، ارتقاء طبقه و رتبه و موافقت با واگذاری خدمات دستگاه به بخش خصوصی و تفویض اختیار به واحد های شهرستانی، ماموریت و انتقال کارکنان و سایر امور محوله حسب مورد تشکیل می گردد.

اخبار مرتبط