تاریخ بروزرسانی:

لیست موسسات دارای صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت

لیست موسسات دارای صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت

انتشار لیست موسسات دارای صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر

اخبار مرتبط