تاریخ بروزرسانی:

چهارمین جلسه کارگروه منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید

چهارمین جلسه کارگروه منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید

چهارمین جلسه کارگروه منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر این کارگروه که از جمله کارگروه های ذیل شورای راهبری توسعه مدریت استان است با حضور دستگاه های اجرایی عضو کارگروه تشکیل جلسه داد.
آقای حسن ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان در ابتدا این جلسه با اشاره به ماده های شش و نه نقشه راه اصلاح نظام اداری بیان داشت:
در نقشه راه اصلاح نظام اداری واحدهای اجرایی استان مکلف به استقرار چرخه مدیریت بهره وری و تدوین شاخص های توسعه فرهنگی در دو بعد رفتار فردی و رفتار سازمانی می باشند.

حسن ابراهیمی همچنین بیان داشت: ” دراستان بوشهر چهار کارگروه ذیل شورای راهبری با عناوین کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی،کارگروه منابع انسانی،کارگروه مدیریت عملکرد و کارگروه سلامت اداری با عضویت و دبیری دستگاه های اجرایی وجود دارد که وظیفه آن ها بررسی چگونگی اجرای برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری و نیز مصوبات شورای راهبری استان است.

 

 

 

 


 

اخبار مرتبط