تاریخ بروزرسانی:

کاهش 1.6 واحد درصد نرخ بیکاری و افزایش 0.9 واحد درصد نرخ مشارکت اقتصادی استان بوشهر

کاهش 1.6 واحد درصد نرخ بیکاری و افزایش 0.9 واحد درصد نرخ مشارکت اقتصادی  استان بوشهر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر خبر داد: کاهش 1.6 واحددرصد نرخ بیکاری و افزایش 0.9 واحد درصد نرخ مشارکت اقتصادی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر محسن پاپری زارعی گفت: بر اساس اعالم مرکز آمار ایران در زمستان 1400 نرخ بیکاری استان بوشهر 8.9 درصد با رتبه 17 در بین استانهای کشور و نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در این بازه زمانی 39 درصد با رتبه 23 بوده است. وی افزود: نرخ بیکاری کشور در زمستان 1401 برابر با 9.7 درصد بوده که در استان بوشهر نرخ بیکاری با کاهش 1.6 واحددرصد به 7.3 درصد رسیده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر اضافه کرد: از نظر نرخ بیکاری در زمستان سال 1401 استان بوشهر با 7.3 درصد قبل از استان های سمنان و ایلام قرار داشته و رتبه 29 کشور را به خود اختصاص داده که این رتبه نسبت به دوره مشابه سال قبل 12 پله بهبود یافته است پاپری زارعی اظهار داشت: نرخ مشارکت اقتصادی استان با افزایش 0.9 واحد درصد به مقدار 39.9 درصدی رسیده و از لحاظ جایگاهی رتبه 18 را به خود اختصاص داده که این رتبه نسبت به دوره مشابه سال قبل 5 پله بهبود یافته است. وی در پایان خاطر نشان کرد: این تغییرات نشان می دهد برنامه ریزیهای انجام شده برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری در استان محقق شده، وضعیت بازار کار استان رو به بهبودی بوده، شرایط اشتغال و بکارگیری نیروی انسانی مناسب تر شده است.

اخبار مرتبط