تاریخ بروزرسانی:

کتاب جدید مجموعه بالادستی توسعه استان بوشهر منتشر شد

کتاب جدید مجموعه بالادستی توسعه استان بوشهر منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر کتاب جدید مجموعه بالادستی توسعه استان بوشهر منتشر شد.

براساس مواد قانونی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور، استقرار نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی و تنظیم روابط ارکان آن از اولویت‌های اصلی دولت‌ها بوده است. در این راستا تدوین طرح‌های آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی به عنوان بستر تعادل‌بخشی در سرزمین تلقی می‌گردد. اگر چه توفیق و چگونگی به این مهم در دولت‌ها متأثر از نحوه نگرش به آمایش سرزمین و پشتوانه‌های اجرایی آن متفاوت بوده، ولی رویکرد جدید در آمایش کشور بر چهار اصل آینده‌نگاری، انتظام‌بخشی مناطق، برقراری تعادل و برنامه‌ریزی مشارکتی تأکید دارد. به همین منظور توجه به برنامه‌ریزی در سطوح مختلف و تعیین پیوند بین آنها از مهمترین عوامل در ایجاد انتظام‌بخشی به مناطق و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

با تصویب اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در افق ۱۴۲۴، دوره جدیدی از نظام اداره استان‌ها مبتنی بر عقلانیت و معیارهای قانونی آغاز گردیده است و بر این اساس، تدوین و ارائه مجموعه‌ای که بتواند پاسخگوی نیاز مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و عموم علاقه مندان باشد، می‌تواند گامی مؤثر در کارآمدی مدیریت توسعه استان باشد. ضرورت و اهمیت توجه به این امر، موجب تدوین کتاب «مجموعه اسناد بالادستی توسعه استان بوشهر» مشتمل بر مجموعه اسناد مصوب ملی و استانی آمایش سرزمین به همراه سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر گردیده است.

اخبار مرتبط