تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری از بررسی امور ایثارگران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

گزارش تصویری از بررسی امور ایثارگران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
گزارش تصویری از بررسی امور ایثارگران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با حضور آقای ذوالفقاری مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در امور ایثارگران و آقای علی اکبری مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
گزارش تصویری از بررسی امور ایثارگران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

اخبار مرتبط