تاریخ بروزرسانی:

سایر شاخص ها و اطلاعات

به تفکیک شهرستان

نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی استان بوشهر - سال 1393

برای دریافت سند نتایج سرشماری هر شهرستان، روی نشان کلیک کنید
نتایج ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور
در سطح شهرستان
1396-1405
پیش بینی خانوار کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی و استان
تفاوت در سرجمع به دلیل گرد شدن ارقام به هزار است
از 1390 الی 1395
شاخص میزان باروری کل ایران
بر پايه نتايج سرشماري 1395 ميزان باروري كل ايران در دوره زماني 95 - 1391 به 2،01 فرزند رسيده است. ميزان باروري كل ايران به تفكيك مناطق شهري و روستايي و استان در این سند ارائه شده است.
1400
پیش بینی جمعیت کل کشور به تفکیک جنس و مناطق شهری و روستایی و غیرساکن
تفاوت در سرجمع به دلیل گرد شدن ارقام به هزار است
1396-1405
شاخص امید زندگی مردان و زنان ایرانی
نتایج بررسی ها نشان می دهد شاخص امید زندگی مردان و زنان ایرانی طی پنج سال به ترتیب 1 و 1.5 سال افزایش یافته است
از 1390 الی 1395