تاریخ بروزرسانی:

تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی در استان

عنوان خدمت:

 
تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان   آیکن خدمت الکترونیک

نوع خدمت:

 
1-خدمت به كسب و كار(G2B)

2-خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت(G2G)

متوسط مدت زمان:

 
متغیر (متناسب با حجم خدمت)
 

هزینه ارائه خدمت:

 
به استناد جدول شماره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال 1400، مصوب مجلس شورای اسلامی ” تعرفه هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت ” به شرح زیر می باشد که به شماره حساب درآمد اختصاصي سازمان برنامه و بودجه كشور توسط متقاضی واریز می گردد:
پايه ۳ مشاوران و پایه 5 پیمانکاران 4000000ريال
پايه 2 مشاوران و پایه 4 پیمانکاران 6000000 ريال
پايه 1مشاوران و پایه 3 پیمانکاران 8000000 ريال
پایه 2 پیمانکاران 12000000 ريال
پایه 1 پیمانکاران 14000000 ريال

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: احمدرضا آرامی باغ ملائی – رکسانا محمدی باغملایی
شماره تماس: 07733553751
برنامه کاری: به صورت هفتگی در طول سال
ارتباط مستقیم: 07731600234- 07731600152 

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی
• درخواست خدمت : الکترونیکی
• تولید خدمت : الکترونیکی
• ارائه خدمت: پستی

زمان های ارائه خدمت:

 
بصورت آنلاین
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
 

 

1- درخواست نام كاربري و گذر واژه براي بارگذاري مستندات جهت تشخيص صلاحيت شركتهاي مشاوره وپيمانكاري در سامانه ساجات

2- ورود اطلاعات و بارگذاري مستندات در سامانه و ارسال نهايي به سازمان در سامانه ساجات

3- ارسال پرونده به سازمان

4- بررسي پرونده توسط كارشناسان سازمان

5-در صورت وجود نقايص، پرونده به متقاضي عودت داده مي شود و در غير اينصورت پس از تاييد كارشناس، وارد كارتابل تاييد دوم مي شود.

6- در كارتابل تاييد دوم پرونده توسط رئيس گروه امور مشاوران و پيمانكاران مورد بررسي قرار مي گيرد، در صورت وجود نقايص جهت كارشناسي مجدد به كارشناس برگشت داده مي شود، و در صورت تاييد وارد كارتابل تاييد سوم مي شود.

7- در كارتابل سوم پرونده توسط مدير امور فني و اجرايي استان مورد بررسي مجدد قرار گرفته و در صورت تاييد ايشان وارد كارتابل تاييد چهارم مي شود .

8- در كارتابل چهارم رئيس سازمان پرونده ها را بررسي و در صورت تاييد به كارتابل امور نظام و فني اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي گردد.

9- پرونده ها در امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور پس از بررسي، در صورت تاييد بر روي سامانه جامع اطلاع رساني(ساجار) قرار خواهد گرفت و در صورت نقص به استان عودت داده مي شود.

 

1- تكميل فرم ثبت نام شامل: مشخصات مدير عامل(شامل نام و نام خانوادگي) –  مشخصات شركت(شامل شناسه ملي شركت، نام كامل ثبتي شركت، شماره ثبت، نام اختصاري، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادي و …) –  مشخصات محل شركت(شامل كشور/استان/شهر، آخرين آدرس ثبتي، دفتر مركزي، كدپستي، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و …)

 

2- فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شركت

 

3- تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت و مشمول نبودن ممنوعيت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و شاغل بودن كاركنان تمام وقت شركت متقاضي گواهينامه در همان شركت- فرم600 برای پیمانکاران و فرم8 برای مشاوران

 

4- مشخصات سهامداران شركت(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلي، سوابق كاري و …)

 

5- مشخصات اعضاي هيئت مديره(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، سمت، مدارج تحصيلي و سوابق كاري و …)

 

6-اطلاعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلي، نام و نام خانوادگي مقام صادر كننده گواهينامه، تاريخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلي، فهرست رشته ها و …) در صورت وجود

 

7- جهت اخذ رتبه تقاضاي رتبه بندي، در سربرگ شركت با شماره تلفن و آدرس شركت مي بايستي با آخرين آدرس طبق روزنامه برابر باشد.

 

8- مشخصات پرسنل امتيازآور(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، رشته، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)

 

9- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و …) 

 

درصورت تقاضاي ارتقاي رتبه،  علاوه بر امتیاز مدیران و کارکنان شرکت فقط ارائه مدارك ذيل  الزامي است: 1-اطلاعات مربوط به تجربه كاري پيمانكار(شامل پروژه­هاي انجام شده(نوع پيمان، موضوع پيمان، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، نام كارفرما و …، درصد رشته­هاي استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بيمه ماهانه پرداختي(و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي در ۳۶ ماه اخير) 2-اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت­ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و …)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ساجات به آدرس الکترونیکی sajat.mporg.ir مراجعه نمایید از منوی بالای صفحه قسمت ضوابط تشخیص صلاحیت انتخاب گردد. سپس قسمت پیمانکاران و درنهایت آیین نامه و بخشنامه های مرتبط انتخاب شود.

 

برای مشاوران نیز به صورت ذیل عمل گردد:

 

ابتدا به سامانه ساجات به آدرس الکترونیکی sajat.mporg.ir مراجعه نمایید از منوی بالای صفحه قسمت ضوابط تشخیص صلاحیت انتخاب گردد. سپس قسمت مشاوران و درنهایت آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران انتخاب شود.

 

در سامانه ساجات به آدرس الکترونیکی sajat.mporg.ir در منوی بالای صفحه قسمت دیگری به نام “راهنماها” قرار دارد که از این قسمت راهنمای ثبت نام در سامانه، راهنمای پیمانکاران برای بارگذاری مدارک و راهنمای مشاوران برای بارگذاری مدارک در سامانه قرار دارد.

 

شرايط عمومي تعيين صلاحيت و دريافت گواهي رتبه شركت ها:

 

۱- شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستين قدم ثبت يك شركت است)

 

۲- شركت واجد شرايط و امتيازات لازم براي تعيين صلاحيت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي لازم باشد.

 

۳- شركت محروميت يا ممنوعيتي براي انجام كارهاي مربوطه نداشته باشد (عدم سوءپيشينه حرفه اي)

 

۴- قانون منع مداخله کارکنان دولت برای کلیه نفرات شرکت اعمال می گردد.

 

5-آئین نامه طبقه بندي تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره هیأت محترم وزیران به شماره 48013 /ت 23251هـ مورخ 11/12/1381و اصلاحات بعد از آن تا بخشنامه شماره 130439/94 مورخ 24/6/1394

 

6-آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه هیات محترم وزیران به شماره20637/ت 28437 مورخ 23 تیرماه 1383 و اصلاحات بعد از آن تنظیم شده توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور-معاونت نظارت راهبردي امور نظام اجرائی طرح ها- مرداد ماه 1393

 

غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

الکترونیک: 

سامانه جامع هوشمند تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرائي(ساجات)   sajat.mporg.ir

 

1- براي ثبت شركت خدمات مشاوره و پيمانكاري چه بايد كرد؟

پاسخ:

ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها (آگاهي از اهم ضوابط تشخيص صلاحيت قبل از ثبت شركت توصيه مي گردد) همچنين موضوع فعاليت در اساسنامه پيش بيني گردد.

 

 2- آيا بعد از ارسال پرونده الكترونيكي، مراجعه حضوري متقاضي الزامي است؟

پاسخ:

خير، ارتباط با كارشناس پرونده از طريق گفتگو در سايت امكان پذير است. وضعيت پرونده نيز در سامانه ساجات قابل مشاهده است.

 

3- نحوه ارائه و بررسي پرونده به چه صورتي است؟

پاسخ:

متقاضي نسبت به تكميل پرونده، الصاق مدارك و مستندات مورد نياز، كنترل نهايي و ارسال پرونده به استان محل صدور گواهينامه (استان محل ثبت شركت) دقيقاً طبق مراحل ذكر شده در راهنماي ثبت نام اقدام مي نمايد ( تمامي مدارك و مستندا الصاقي بايد ممهور به مهر و امضاي شركت و كپي برابر اصل باشد). پرونده الكترونيكي، توسط كارشناس پرونده بررسي و نواقص در سامانه در پرونده الكترونيكي متقاضي در سامانه، اعلام مي گردد. پس از تاييد پرونده توسط امور نظام فني و اجرايي كشور، جهت تحويل گواهينامه صلاحيت، تمامي فرمهاي 100 تا 600 در پيمانكاري و فرمهاي 1 تا 8 در خدمات مشاوره  ممهور به مهر و امضاي اصل تمامي صاحبان امضاي مجاز شركت و ذينفعان آن به امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه گردد.

 

4- چگونه مي توان از ضوابط تشخيص صلاحيت مشاوران مطلع شد؟

پاسخ:

كليه آيين نامه ها و اصلاحيه هاي آنها در قسمت ضوابط تشخيص صلاحيت در سامانه ساجات در دسترس عموم قرار دارد.

 

5- وضعيت امتياز آور بودن اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در شركتهاي مشاور چگونه است؟

پاسخ:

اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي غير دولتي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نبوده و مي توانند در شركتهاي مشاور عضو هيئت مديره و امتياز آور باشند. اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي دولتي، با رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت، مي توانند در شركت هاي مشاور امتياز آور باشند.

 

6- ملاك تعيين استان محل تشخيص صلاحيت پيمانكاري چيست؟

پاسخ:

فرآيند تشخيص صلاحيت متقاضيان پايه هاي ۵، 4 و ۳ پيمانكاري در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان محل ثبت شركت و پايه هاي ۲ و ۱ در سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي گيرد .

 

7- نحوه دسترسي به فهرست پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده چگونه است؟

پاسخ:

اسامي پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده به تفكيك رشته يا تخصص و پايه با مشخصات مربوطه از طريق سامانه ساجار به آدرس الکترونیکی sajar.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد.

 

8- نحوه دريافت گواهي نامه صلاحيت صادرشده از سازمان مديريت، توسط شركت متقاضي چگونه است ؟

پاسخ:

تسليم گواهي نامه به مديرعامل يا صاحبان مجاز امضاء شركت هاي تشخيص صلاحيت شده صورت مي گيرد.

 

9- در صورت بروز مشكل در تكميل پرونده ساجات، چه كنيم؟

پاسخ:

راهنماي سايت را مطالعه نمائيد. در صورت رفع نشدن مشكل با مركز پيام به شماره 33272500-021 تماس بگيريد.

 

10- مدت اعتبار گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت صادره چند سال مي باشد؟

پاسخ:

اعتبار گواهينامه صادره 4 سال مي باشد.

 

11- پيگيري پرونده به چه صورتي است؟

پاسخ:

با مراجعه به سامانه ساجات، در کارتابل هر شرکت و قسمت پرونده الكترونيكي همان شركت، قابليت پيگيري وجود دارد.