تاریخ بروزرسانی:

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن

عنوان خدمت:

 
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن     آیکن خدمت الکترونیک
 

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)
 

متوسط مدت زمان:

 
با توجه به زمان های اعلام شده برای مراحل مختلف متفاوت است
 

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: اختر زنده بودی – محمدرضا زارع پور
شماره تماس: 07731600103
برنامه کاری: ساعات اداری
ارتباط مستقیم:

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رساني خدمت : الكترونيكي
• درخواست خدمت : الكترونيكي
• توليد خدمت : الكترونيكي
• ارائه خدمت : الكترونيكي

زمان های ارائه خدمت:

 
به صورت آنلاین
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
 

 

غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم به صورت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ: http://www.kamrandiran.ir

 

سوال:

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻓﺮاد در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟

 

پاسخ:
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۱۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻓﺮاد در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در آزﻣﻮن های اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻣﮑﺎن پذيراﺳﺖ.

 

سوال:
ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور ﺷﻤﺎره ﻣﺴﺘﺨﺪم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﯾﺮان در ﻫﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ ﯾﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 

پاسخ:
ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ  و ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺗﻮﺳﻂﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر اداري دﺳﺘﮕﺎه – ﺗﺎﯾﯿﺪ/ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞاﻣﻮراداري ﺳﺘﺎد/ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎن – ﺗﺎﯾﯿﺪ/ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ذﯾﺨﺴﺎب و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه – ﺗﺎﯾﯿﺪ / رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎن (رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎن) ﺗﺎﯾﯿﺪ/ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد دﺳﺘﮕﺎه (ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ/ ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن) رد/ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺻﺪور ﺷﻤﺎره ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اداري اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر

 

سوال:
ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام از ﺷﻤﺎره ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻫﺎي ۱۱ رﻗﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 

پاسخ:
رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ: ۱۰ رﻗﻢ + «۹» ﻣﺎﻧﻨﺪ : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۹- رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ : ۱۰ رﻗﻢ + «۱» ﻣﺎﻧﻨﺪ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۱ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ : ۱۰ رﻗﻢ + «۲» ﻣﺎﻧﻨﺪ : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟۲