تاریخ بروزرسانی:

تهیه حساب های منطقه ای

عنوان خدمت:

 
تهیه حساب های منطقه ای
 

نوع خدمت:

 
خدمت به كسب و كار (G2B)
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)
خدمت به شهروندان (G2C)

متوسط مدت زمان:

 
7 ماه

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: طاهره هدایت
شماره تماس: 07731600302
برنامه کاری:
ارتباط مستقیم:

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رساني خدمت : الكترونيكي
• درخواست خدمت : الكترونيكي
• توليد خدمت : الكترونيكي
• ارائه خدمت : الكترونيكي

زمان های ارائه خدمت:

 
به صورت آنلاین
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
 

 

غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 

سوال:

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ؟

پاسخ:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻼن و ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و داﺧﻠﯽ، ارزش ﺳﺘﺎﻧﺪهﻫﺎ ، ارزش ﻣﺼﺎرف واﺳﻄﻪ و ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

سوال:

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي دارد؟

پاسخ:

اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺰارشﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎن، ﮔﺰارش آﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎن، ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 

سوال:

آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

پاسخ:
آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮي ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1393 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

سوال:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

پاسخ:
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 72رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ 72رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 8 رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 31 رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 35 رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺘﺎن و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ 31 رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺣﺪود90دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﺪه و ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ و در ﻣﻮاردي ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺰ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

 

1- اطلاعات و آمار را دستکاری نکند

 

2- در حفظ و نشر آن مرتکب اشتباه نشود

 

1- به روزترین آمار و اطلاعات حساب های منطقه ای را در اختیار کاربران قرار دهد.

 

2- آمار و اطلاعات سهل الوصول باشد

 

3- آخرین آمار و اطلاعات در سایت سازمان قرار گیرد

 

4- ارسال نشریه حساب های تولید استان به مرکز آمار ایران و دستگاه های اجرایی و در اختیار قرار دادن آدرس سایت به کاربران